Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door zes personen. Drie vanuit de oudergeleding en drie vanuit de personeelsgeleding. De taak van de MR is in sommige gevallen adviserend en in sommige gevallen instemmend. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die één of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor drie jaar en kunnen maximaal twee termijnen aanblijven.

Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad’ dat op school ter inzage aanwezig is.

Op verengings- niveau is er ook een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR). De GMR is samengesteld uit ouders en onderwijsgevend personeel vanuit de plaatselijke medezeggenschapsraden. De GMR adviseert of stemt in op bovenschools niveau. 

Notulen
De notulen zijn op te vragen bij de MR.  Veel informatie is niet relevant voor mensen buiten de MR, en een deel betreft ook informatie die om verschillende redenen niet openbaar gemaakt kan worden. Wanneer u vragen hebt over de notulen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR. Alle jaarverslagen staan onder 'Documenten'. Het meest recente jaarverslag kunt u hier vinden. 

Kirsten de Vries
Kirsten de Vries
Voorzitter - lid oudergeleding
Marianne de Pater
Marianne de Pater
Lid oudergeleding
Rosemarie Terlouw
Rosemarie Terlouw
lid personeelsgeleding
Dirk-Jan Vonk
Dirk-Jan Vonk
MR lid Ark en GMR lid PCPO - lid oudergeleding
Sylvia Koudstaal
Sylvia Koudstaal
lid personeelsgeleding
Marjan Burggraaf
Marjan Burggraaf
lid personeelsgeleding