Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door zes personen. Drie vanuit de oudergeleding en drie vanuit de personeelsgeleding. De taak van de MR is in sommige gevallen adviserend en in sommige gevallen instemmend. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die één of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor drie jaar en kunnen maximaal twee termijnen aanblijven.

Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad’ dat op school ter inzage aanwezig is.

Op verengings- niveau is er ook een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR). De GMR is samengesteld uit ouders en onderwijsgevend personeel vanuit de plaatselijke medezeggenschapsraden. De GMR adviseert of stemt in op bovenschools niveau. 

Notulen
U vindt onderaan deze pagina de goedgekeurde notulen van de MR-vergaderingen. Soms wordt in de notulen verwezen naar een bijlage. Deze bijlage plaatsen we niet op deze pagina. Veel informatie is niet relevant voor mensen buiten de MR, en een deel betreft ook informatie die om verschillende redenen niet openbaar gemaakt kan worden. Wanneer u vragen hebt over de notulen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR.

 

NotulenMR_schooljaar20162017_5april2017

NotulenMR_schooljaar20162017_14juni2017

NotulenMR_schooljaar20172018_10oktober2017

NotulenMR_schooljaar20172018_22november2017

NotulenMR_schooljaar20172018_29januari2018

NotulenMR_schooljaar20172018_4april2018

Arie Speksnijder
Arie Speksnijder
Voorzitter - lid oudergeleding
Kirsten Ooms
Kirsten Ooms
Lid oudergeleding
Rosemarie Terlouw
Rosemarie Terlouw
lid personeelsgeleding
Dirk-Jan Vonk
Dirk-Jan Vonk
MR lid Ark en GMR lid PCPO - lid oudergeleding
Annemieke van Hove
Annemieke van Hove
lid personeelsgeleding
Marjan Burggraaf
Marjan Burggraaf
lid personeelsgeleding