Participatie

In onze gefuseerde organisatie is de directe betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs gewaarborgd. Hierbij gaat het  in de eerste plaats om de betrokkenheid bij het onderwijs op de school van de kinderen.
Op verschillende manieren is de ouderbetrokkenheid georganiseerd. Wanneer u mee wilt beslissen, kan dat door lid te zijn van de vereniging, te participeren in het bestuur, zitting te nemen in de medezeggenschapsraad op school (MR) of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Wanneer u de school wilt adviseren - met name op het gebied van de levensbeschouwelijke identiteit- , kan dat door lid te worden van  de schooladviesraad (SAR). Daarnaast kunt u zich voor onder- steunende taken beschikbaar stellen voor diverse andere (uitvoerende) taken op of rond de school, bijvoorbeeld als lid van de ActiviteitenCommissie (AC).