Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken  als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Vakantie onder schooltijd mag niet, tenzij uw kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van de) ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch één gezinsvakantie kan plaatshebben. Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de ouders is géén reden voor vakantie. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Ook dient uit de toelichting te blijken waarom de ouder geen vrij kan nemen in andere reguliere schoolvakanties. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend; tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verder kan verlof gegeven worden als er ‘andere gewichtige om- standigheden’ zijn. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een verhuizing van het gezin;
 • het bijwonen en van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders of het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks-) jubileum van ouders of grootouders;
 • verplichtingen voor uw kind die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekings- mogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeers- drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aan- vraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk ingediend worden bij de directeur van de school (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren). De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen beslaat wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt een besluit, na de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.Op school is een uitgebreidere brochure met alle informatie beschikbaar. Download hier het digitale verlofformulier.